شرکت تی بی تی
آگهی مزایده (نوبت دوم)

شركت تی بی تی در نظر دارد جهت اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و تحویل برگ شرایط از تاریخ نشر آگهی ، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۳  در ساعات اداری به آدرس تهران کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند . شماره تماس ۴۴۹۰۱۰۰۱