شرکت تی بی تی
آگهی مزایده ( نوبت دوم)

شرکت تی بی تی در نظر دارد جهت اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۳۰۰۰ متر مربع از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و تحویل برگ شرایط از تاریخ نشرآگهی ، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۳ در ساعات اداری به آدرس تهران :كيلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند. شماره تماس ۴۴۱۰۱۵۰۱